ભડ ભાદર ડેમમાં સાવ કોર : વરસાદમાં સપાટી ૧૯ ફૂટ આપ્‍યું

ભડ ભાદર ડેમમાં સાવ કોર : વરસાદમાં સપાટી ૧૯ ફૂટ આપ્‍યું

ગોંડલ : ભડ ભાદર ડેમમાં સાવ કોર હતો એમાં આ વરસાદમાં ૧૯ ફૂટ આપ્‍યું હતું જેમાં જેતપુર, રાજકોટ વર્ષભેર ચલાશે ભાદર ડેમમાં દેખાવ રહી છે.