સ્માર્ટ અમદાવાદ પ્રોજેક્ટ હેઠળ તમારા ઘર પાસેનો લાઇટનો થાંભલો તમારું એડ્રેસ બનશે

સ્માર્ટ અમદાવાદ પ્રોજેક્ટ હેઠળ તમારા ઘર પાસેનો લાઇટનો થાંભલો તમારું એડ્રેસ બનશે

અમદાવાદમાં 1.50 લાખ સ્ટ્રીટ લાઇટના થાંભલા આવેલા છે. જેમાં ખાસ પ્રકારનો નંબર ઇન્સ્ટોલ કરવાશે. એ જ રીતે મેટ્રો ટ્રેનના પીલર, ફ્લાયઓવરના બ્રિજના પીલર વગેરે ઉપર પણ ખાસ પ્રકારના નંબર નખાશે.

જે વ્યક્તિ તેના નજીકના પોલનો નંબર ‘એડ્રેસ કોડ’ તરીકે ઉપયોગ કરશે, તે કોઇ GPSમાં નાખતા જ તે વ્યક્તિનું એડ્રેસ મળી જશે. સ્માર્ટ અમદાવાદ પ્રોજેક્ટ હેઠળ આ વ્યવસ્થા ગોઠવાશે. વાહનચાલક GPSમાં નંબર નાખશે તો તમારા એડ્રેસ સુધી પહોંચી શકાશે.