સરકાર ખીચડીનું ‘બ્રાન્ડ ઇન્ડિયા ફૂડ’ તરીકે પ્રોત્સાહન કરશે

સરકાર ખીચડીનું ‘બ્રાન્ડ ઇન્ડિયા ફૂડ’ તરીકે પ્રોત્સાહન કરશે

800 કિલો ઉપર ખીચડી ભારત ની પરંપરાગત વાનગી જે ભારતમાં બન્ને ગરીબ અને અમીર લોકો ખાયે છે તેનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવા અને લોકપ્રિય કરવા માટે નવેમ્બર 4ના વર્લ્ડ ફૂડ ઇન્ડિયા ઇવેન્ટમાં બનાવામાં આવશે.

ખીચડી જેને બનાવા માટે ચોખા, કઠોળ, બરછટ અનાજ અને મસાલાનો ઉપયોગ થાય છે તેને ભારતની વિવિધતામાં એકતા દેખાડવા માટે બ્રાન્ડ ઇન્ડિયા ફૂડ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી છે.

એક વિશાળ કઢાઈ લગભગ 1,000 લીટરની ક્ષમતા વારી 800 કિલો ખીચડી બનાવામાં વપરાશે.

આ ખીચડીને પ્રખ્યાત રસોઈયા સંજીવ કપૂર બનાવશે. આ ખીચડીને 60,000 અનાથ બાળકો વચ્ચે પીરસવામાં આવશે.