ડ્રાઈવને સુધારવાનો કોહલીનો કટ

ડ્રાઈવને સુધારવાનો કોહલીનો કટ

ભારતના કપ્તાન વિરાટ કોહલીએ મંગળવારે ઇડન ગાર્ડન્સમાં ક્રિકેટ એસોસિયેશન ઓફ બંગાળ (સીએબી) પાસેથી પોતાના બેટના ઉપરના ભાગને નાનું કરાવ્યું.

તેમને ફ્રન્ટ ફુટ ડ્રાઈવ મારવા માટે ઘણું નીચે નમવું પડ્યું જેનાથી તેમનું બેટ અને પગ બન્ને સાથે ચાલતા દેખાયા. ફ્રન્ટ ફુટ ડ્રાઈવ કોહલી માટે થોડાક સમયથી સમસ્યા આપતી રહી છે.